Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat


1. Bevezetés
A H Test Hungary Kft. (Koroknay Gyula utca 9., 9027, Győr, Hungary a továbbiakban adatkezelő),
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,
hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a
hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A H Test Hungary Kft. http://www.htest.hu, valamint http://eshop.htest.hu/ címen elérhető
szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a http://htest.hu/adatvedelem, valamint
http://eshop.htest.hu/adatvedelem oldalon.

A H Test Hungary Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására, melyről nem köteles tájékoztatni az érintetteket.

A H Test Hungary Kft elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A H Test Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A H Test Hungary Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

2. Definíciók
2.1.személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy
több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
tényező alapján azonosítani lehet;

2.2.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
teszik;

2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;

2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő
lehetetlenné tétele;

2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;

2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől;

2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi;

2.13.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

2.14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Alapelvek a H Test Hungary Kft adatkezelése során
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben, valamint ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az
adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó
részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény
lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása
során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A H Test Hungary Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé.

A H Test Hungary Kft. részére adatközlők, amennyiben nem saját személyes adataikat adják
meg, kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1.A www.htest.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a www.htest.hu portál látogatása során a H Test Hungary Kft. a
szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása
érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, hálózat és PC neve, a látogató
számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott
weboldal címe, keresett kulcsszavak, cookie-k.
Az adatkezelés időtartama: adatkezelési cél kimerüléséig (garancia lejárt, kifizették a terméket
stb.)

A fenti, tárolt adatok névtelenek, remarketing, vagy szegmentálási célra nem használatosak.

Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal
ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalmat
nyújtsunk. A sütik apró, teljességgel veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az
Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket
letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha a "Rendben"
gombra kattint, automatikusan elfogadja a cookie-k alkalmazását.

A www.htest.hu oldal a Google Adwords követő kódjait használja. A remarketing kód
cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A www.htest.hu-t felkeresők letilthatják
ezeket a cookie-kat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott
ajánlatok.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak
részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

4.2. www.htest.hu regisztráció, vásárlás (webshop)
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások
használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások
kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása,
számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek,
telefonszámok, cégnév, adószám, társasági azonosító, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a
regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatok törlésének határideje: az adatkezelési cél megvalósulása (pl. garancia lejár,
terméket kifizették), míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás
visszavonásáig.

A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
alapján 8 évig őrizzük meg.

4.3. www.htest.hu hírlevél
Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére,
tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, változásokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a
kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, emailben az info@htest.hu emailcímre írt
levéllel, valamint postai úton lehet kérni a székhelyünk címére küldött levélben: 9028 Győr,
Fehérvári u. 75. fsz.9.

A hírlevelek adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-132449/2017.

4.4. Ügyfelekkel való levelezés
Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan, vagy szolgáltatásaink igénybevétele során
kérdése, problémája van, a Kapcsolat menüpontban felsorolt elérhetőségeken léphet
kapcsolatba velünk.

Megrendelés esetén, időgazdaságossági szempontból az árukat közvetlenül Ügyfeleinkhez
szállítjuk, így anyacégünk feldolgozza a szállítással kapcsolatos adataikat, kizárólag a sikeres
megrendelés teljesítése érdekében. Ezeket az adatokat nem jogosult az anyacégünk másnak
átadni, kizárólag a célnak megfelelő mértékben és a törvényben előírt esetek képezhetnek
kivételt a személyese adatok átadásával kapcsolatosan, és csak a célnak megfelelő mértékű
lehet az adattovábbítás.

Szervizek és kalibrációk esetében az adatokat a szakszervizünknek továbbítjuk, aki kizárólag
a sikeres megrendelés teljesítése érdekében dolgozhatja fel azokat. Kizárólag a célnak
megfelelő mértékben és a törvényben előírt esetek képezhetnek kivételt a személyese adatok
átadásával kapcsolatosan, és csak a célnak megfelelő mértékű lehet az adattovábbítás.

A H Test Hungary Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint
más, önként megadott személyes adatával együtt visszavonásig tárolja a forgalmazott
eszközök természetéből adódóan, műszaki okokból. (pl. ha meghibásodás lép fel évekkel
később, vissza tudjuk keresni a paramétereket, és a javítást ennek tudatában végeztessük el.
Nem ritka, hogy 10 évnél régebbi gép kerül hozzánk javításra vagy kalibrációra.)

4.5. Egyéb adatkezelések
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A H Test Hungary Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A H Test Hungary Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a
székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a H Test a.s. anyacég által működtetett szervereken
találhatók meg.

A H Test Hungary Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A H Test Hungary Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik
az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A H Test Hungary Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége
van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

A H Test Hungary Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások
ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy
az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a
szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az
alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: H Test Hungary Kft.
Székhely:Koroknay Gyula utca 9., 9027, Győr, Hungary
Cégjegyzékszám: 08-09-025610
A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron megyei bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 24395173-2-08
E-mail: info@htest.hu

7. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége
Név: H Test a.s. (anyacégünk, központi raktár)
Székhely: 155 00 Prága 5, Sáfránková 3.

Név: Keysight Technologies Deutschland GmbH. (szakszerviz)
Székhely: 71034 Böblingen, Herrenberger str. 130., Németország

Név: Masc Kft. (könyvelés)
Székhely: 9021 Győr, Árpád út 29.

Név: CleverReach GmbH & Co. KG (hírlevél-kézbesítés)
Székhely: Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Németország

8. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését
a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségek bármelyikén.

A H Test Hungary Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A H Test Hungary Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását a törvény lehetővé teszi.

A H Test Hungary Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A H Test Hungary Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu


RSSRSS

Hír

HIOKI resistance meter RM3545A

13. 5. 2024

Market leading precision tests for testing every connection on your production line

Új hírek a GW Instektől:

01. 3. 2024

4 csatornás oszcilloszkópok GDS-3000A

3 fázisú AC tápegység ASR-6000

Spektrumanalizátor GSP-8000

Az összes hír megtekintése

Gyors Kapcsolat

H TEST Hungary Kft.
Koroknay
Gyula utca 9.

9027, Győr
Hungary

+36 96 999 262


H TEST Hungary Kft.
Koroknay Gyula utca 9.
9027, Győr
Hungary

+36 96 999 262

Hírlevél

Termékhírek, meghívók szakmai rendezvényekre, szemináriumokra és továbbképzésekre. Elektronikus úton, legfeljebb havi két alkalommal kerül kiküldésre.

Regisztráció

© 2024, H TEST a.s. - Minden jog fenntartva

Adatvédelem | Site Map

Létrehozott weboldalak eBRÁNA s.r.o. | Készült CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Up & uarr;